Projekt i szkolenia

Projekt „Akademia kompetencji językowych” jest skierowany do mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 18-64 lata, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji w obszarze znajomości języka angielskiego.

1.1.jpg

Zapraszamy osoby uczące się, mieszkające lub pracujące na terenie województwa mazowieckiego, w tym osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie kompletu prawidłowo uzupełnionych, własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych
oraz wypełnienie testu sprawdzającego poziom kompetencji językowych.Zajęcia będą odbywały się w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w weekendy, w zależności od potrzeb uczestników.

Realizacja projektu będzie mieć wpływ na wzrost aktywizacji zawodowej os. z wykształceniem co najwyżej średnim,
co przełoży się na zmniejszenie bezrobocia oraz wykluczenia społecznego związanego z brakiem pracy.